Energieakkoord en de gevolgen voor het MKB

In het onlangs afgesloten Energieakkoord worden eisen gesteld aan het energiezuinig ondernemen.
Zo hebben ondernemingen met een energienota van meer dan € 7.000,-- per jaar al de plicht om een beperkt energie besparingsonderzoek uit te voeren. Bij een energienota van meer dan € 45.000,-- worden deze eisen nog strenger. Ook geldt er een verplichting om energie- besparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De komende jaren krijgt controle hierop prioriteit.

Weer meer regels, verplichtingen en acties en kosten waarop het bedrijfsleven niet echt op zit te wachten.

Of misschien toch een mogelijkheid om er een voordeel uit te halen. Door nu te anticiperen op de nieuwe eisen in het Energieakkoord, op een slimme wijze te verduurzamen, en gebruik te maken van allerlei subsidieregelingen, kunnen deze maatregelen wellicht in uw voordeel werken.

Hoe kan WTSS Services u ondersteunen in dit proces?

Gezamenlijk stellen we een plan van aanpak op, onze visie op bijvoorbeeld energie reductie is dat eerst duidelijk in beeld wordt gebracht hoe bijvoorbeeld de energiestromen zich in het bedrijfsproces bewegen.

Installatie Performance Scan

Een handige tool die wij hierbij gebruiken is de Installatie Performance Scan.
Dit is een gestandaardiseerd instrument waarmee inzicht wordt verkregen in de verbeter mogelijkheden van o.a. de klimaatinstallaties in gebouwen. Deze scan bijvoorbeeld gecombineerd met conditiemeting volgens de modellen van de NEN2776 geeft u inzicht in de conditie van uw gebouwen en/of installaties.

Conditiemeting

Conditiemeting is een objectieve inspectie methodiek van bouw- en gebouw gebonden installaties.
In de NEN2767-1 zijn de methodiek en in de NEN 2767-2 decompositie en gebreken lijsten vastgelegd.

De conditiescore wordt uitgedrukt in cijfers lopend van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht).

 1. Uitstekend
  Het onderdeel vertoont geen tekortkomingen, gebreken of verouderingsverschijnselen.
 2. Goed
  Incidenteel kunnen kleine gebreken of tekortkomingen voorkomen of het verouderingsproces is op gang gekomen.
 3. Redelijk
  Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen of het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen.
 4. Matig
  Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep. Storingen komen plaatselijk voor en/of zijn reeds voorgekomen.
 5. Slecht
  Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen of het verouderingsproces is onomkeerbaar op gang gekomen.
 6. Zeer slecht
  Er is sprake van een maximaal gebrekenbeeld. Voortdurend treden er storingen op in de functievervulling. Technisch rijp voor de sloop.
 7. Niet van toepassing

De conditiescores van alle elementen samen geven een beeld van de status of conditie van een gebouw en/of installaties.

Meer Jaren Onderhoudsplanning

Met de verzamelde gegevens kunnen wij een Meer Jaren Onderhouds Planning (MJOP) opstellen, een management tool die bijdraagt tot meer inzicht, meer voorspelbaarheid, betere kostenbeheersing van uw gebouw en/of installaties.

Wij maken gebruik van de Multifunctionele inspectiesoftware voor vastgoed, installaties en infrastructuur van Keur-IT®.

Fiscale regelingen voor duurzame energie

De overheid stimuleert de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie met diverse investeringsregelingen voor ondernemers in de inkomsten- en de vennootschapsbelasting (IB en VpB.).

De Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA-regeling kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de EIA u circa 10% (netto) belastingvoordeel op. De regeling wordt uitgevoerd door RVO.NL en de Belastingdienst.

Wanneer kunt u gebruik maken van de EIA?

Om in aanmerking te komen voor de EIA gelden m.n. de volgende voorwaarden.

 • U drijft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting. Non-profit organisaties en particulieren hebben geen recht op EIA.
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst. Zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van ten minste 90 Watt vallen onder deel D, post 251102.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • U kunt voor bijvoorbeeld zonnepanelen geen EIA in combinatie met Milieu-investeringsaftrek (MIA) krijgen. In combinatie met het verwijderen van asbest houdende daken kunt u wel de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) voor zonnepanelen toepassen.
 • Vanaf 1 januari 2014 dient voor een bedrag van tenminste € 2.500 te worden geïnvesteerd in voor de EIA kwalificerende bedrijfsmiddelen.

Hoe kunt u gebruik maken van de EIA?

U dient uw investering binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichtingen aangaat, digitaal aan te melden via het E-loket van RVO.NL. Het aangaan van een verplichting is het moment waarop de opdrachtbevestiging wordt getekend. Ook dient u in de belastingaangifte voor de EIA te kiezen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

De overheid heeft het voor ondernemers extra aantrekkelijk gemaakt om asbest houdende daken, gevels en dakgoten te vervangen. U kunt namelijk een fiscaal en financieel voordeel halen met de MIA en Vamil. Dit betreft post F 6390 van de Milieulijst.

Daarnaast is het fiscaal extra voordelig om meteen bij vervanging van het dak zonnepanelen te laten plaatsen. Naast de EIA is dan ook Vamil mogelijk voor de investering in zonnepanelen. Dit betreft post C 6400 van de Milieulijst.

De MIA biedt u net als de EIA de mogelijkheid om uw fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Voor de MIA gelden (vrijwel) dezelfde voorwaarden en voorschriften als voor de EIA.

Met de Vamil kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor milieu-investeringen is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller af te schrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit kan u een rente- en liquiditeitsvoordeel opleveren.

Aanvraag van de Vamil kan gelijktijdig met die van de EIA of MIA plaatsvinden bij RVO.NL.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De EIA en de KIA kunnen in combinatie worden geclaimd bij aanschaf van uw duurzame bedrijfsmiddelen.

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de KIA. De hoogte van de KIA is afhankelijk van het investeringsbedrag bedrag in het kalender-/boekjaar.

In de onderstaande tabel vindt u het bedrag van de investeringsaftrek.

Investering KIA
Niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 55.248 28%
€ 55.249 t/m € 102.311 € 15.470
€ 102.312 t/m 306.931

€ 15.470 minus 7,56% van het deel

van het investeringsbedrag boven € 102.311

Meer dan € 306.931 0%


Aftrekpost voor IB en VpB

Het directe fiscale en financiële voordeel is ook afhankelijk van het soort onderneming. Met name de rechtsvorm is bepalend: eenmanszaak, maatschap , VOF of BV. De verschillen zitten in de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'.

De SDE+ 2014 is geopend van 1 april 2014 - 9:00 uur tot 18 december 2014 - 17:00 uur. Voor de SDE+ 2014 is een budget van 3,5 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van de volgende vormen van hernieuwbare energie:

 • duurzame elektriciteit
 • duurzame warmte of de gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit
 • groen gas

Wij adviseren altijd om uw accountant en/of fiscaal adviseur te raadplegen, bij voorkeur voorafgaande aan de investering. Deze kent uw fiscale positie en kan u ook wijzen op eventuele andere investeringsregelingen, aftrekposten of fiscale voordelen welke op uw persoonlijke situatie betrekking hebben.